Adevarata educatie trebuie sa fie in cele din urma rezervata numai oamenilor care insista a cunoaste, restul nereprezentand decat ducerea la pascut a unei turme de oi

Tehnologii noi

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt nevoiți să învețe să gestioneze un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice actuale.

Dezvoltare

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor.

Suport

Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul,creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească.

Despre Colegiu

Traiectoria acestei instituţii a evoluat cu zigzaguri, ce au implicat şi modificări structurale. E considerată drept cea mai veche instituţie de învatamînt pedagogic din republică. Realizările noastre substanţiale au avut ca pat germinativ experienţa fructuoasă acumulată de instituţia cahuleana, care a avut o bună faimă în republică de-a lungul celor 70 de ani de activitate.

Prestigios a fost întotdeauna, este şi în prezent Colegiul Industrial- Pedagogic din Cahul, reorganizat în anul 2003, în baza Şcolii Pedagogice „A. Macarenco” fondată la 8 mai 1945. in iunie 1992 este formată Şcoala Normală care în august 1996 devine Colegiul de Pedagogie şi Arte „I. Haşdeu”. Din 2003 comasat fiind cu Colegiul Agricol din localitate, se deschide Colegiul Industrial - Pedagogic.

De la fondare şi pînă în prezent instituţia a promovat şi continuă să promoveze un învăţămînt modern, deschis şi flexibil, fomiînd abilităţile şi competenţele tinerilor specialişti.

În prezent, cei 923 elevi îşi fac studiile la specialităţile: contabili¬tate. informatică, ecologie şi protecţia mediului, asistenţă socială, interpretare instrumentală, coregrafie, pictură, pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar. Cadrele didactice şi elevii sînt iniţiaţi în elaborarea şi implementarea de proiecte educaţionale cu parteneri externi, în consecinţă localităţile din partea de sud a ţării sînt asigurate cu cadre de înaltă calificare.

Remarcabili pedagogi au activat în această instituţie, modelînd cadre pentru învăţămîntul primar şi preşcolar:

 • Nicolae Hadgi-Nedov
 • Nina Hadgi-Nedov
 • Gheorghe Ghimpu
 • Constantin Reabţov
 • Vladimir Topalov
 • Pavel Petrov
 • Nadejda Ratcov
 • Valentina Peru
 • Nicolae Stiuca
 • Stepan Caragheaur
 • Zoia Dovbîş
 • Igor Sercovici
 • Grigorii Bescrovnîi
 • Eudochia Badiul
 • Genunchi Ion

Şcoala Pedagogică din Cahul a prosperat mereu fiind condusă de pedagogi cu experienţă:

  • Vasile Florea
  • Dumitru Stefoglo
  • Petru Stănilă
  • Constantin Negru
  • Valeriu Gorilă
  • Vasile Curjos

  Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii muncii şi a majorării ratei de ocupare in economie este una din priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020. Învăţămîntul vocaţional-tchnic postsecundar tinde să devină atractiv, de calitate, relevant cerinţelor picţii, accesibil, orientat spre carieră, flexibil, să permită mobilitatea în spaţiul european, conform prevederilor Procesului de la Copenhaga şi a Comunicatului de la Bruges.

  Strategia de Dezvoltare Instituţională este instrumentul principal pentru adaptare la mediul extern, care reprezintă voinţa comunităţii noastre academice în competiţia pe plan naţional şi internaţional, de creare a unui sistem de valori în cadrul institiţiei şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă.

  Cadrele didactice conştientizează necesitatea de a se implica în calitate de actori activi ai dezvoltării regionale şi comunitare.

  Actualmente în cadrul Colegiului activează: 83 profesori titulari. 21 cumularzi: cu grad ştiinţific 2, grad didactic superior 12, grad didactic unu 17, grad didactic doi 38. Procesul instructiv- educativ este dirijat de: trei directori adjuncţi: activitate didactică Raisa Chihai. grad didactic superior, activitate educativă Elena Eremia. gr. did.I; activitate practică Svetlana Tataru, profesor de biologie gr. did. superior; metodist- Valentina Rcnţa, profesor de istoric, gr. did. superior; patru secţii la specialităţile: Pedagogie şi Asistenţă Socială - Margareta Ianocoglo şef secţie, profesor de pedagogie şi discipline de specialitate, gr. did.I; Arte - Liudmila Gliboceanu şef secţie, gr. did. superior, profesor de solfegio; Contabilitate - Nclea Lupu şef secţie, profesor de istorie, gr. did.I;Informatică - Maria Bobeico şef secţie profesor de matematică, gr. did.I; şase catedre:Pedagogie Psihologie şi Asistenţă Socială - Dănilă Larisa şef catedră, profesor de psihologie şi discipline de specialitate gr. did.I; Muzică şi Arte Plastice - Ion Chihai şef catedră, profesor de muzică gr. did.II; Informatică- Eugen Pârvan şef catedră, profesor discipline de specialitate gr. did. superior; Economie - Ecaterina Jolea şef catedră, profesor de discipline economice gr.did.II; Filologie şi Istorie - Sabrina Bostănel şef catedră, profesor de istorie gr. did. superior; Ştiinţe Reale - Rita Costandachi şef catedră, profesor de matematică gr. did.I.

  Preşedintele Comitetului Sindical - Constantin Căruţă, profesor de limba şi literatura română gr. did.I. Relaţiile academice internaţionale şi interinstituţionale au un accent deosebit în dezvoltarea Colegiului. Gradul de implicare activ în diferite proiecte de susţinere a învăţămîntului vocaţional-tehnic postsecundar contribuie la sporirea capacităţilor manageriale, metodico-didacticc ale Colegiului, căt şi la implicarea în dezvoltarea social-cconomică locală, în ultimii cinci ani 2010-2015 Colegiul. în colaborare cu alte instituţii medii de specialitate şi administraţia publică locală am beneficiat de următoarele proiecte:

  • Proiectul comun Tempus ETF- JP-00471 -2008 „Profesionalizarea învatamîntului în Asistenţa Socială” cu sprijinul Uniunii Europene în parteneriat cu USM Chişinău, graţie acestui proiect Colegiul a fost dotat cu calculatoare, scanner. printer, fax;
  • Proiectul „Educaţie centrată pe cel ce învaţă” in parteneriat cu USM cu sprijinul UNICEF Moldova, cadrele didactice au participat la stagii de formare continuă de o înaltă performanţă.
  • Proiectul „ECONET”, care promovează companiile virtuale în Europa de Sud-Est şi Republica Moldova, am obtinut şase calculatoare, imprimante, proiector, leptop, scanner, xerox;
  • Proiectul „îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic” în domeniul TIC. din care au fost amenajate două ateliere pentru pregătirea specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale;
  • Proiectul „Fondul pentru tineri,, din cadrul Fundaţiei Comunitare, Dezvoltare Durabilă Cahul, mobilier în căminul studenţesc, maşini de spălat automat, a fost amenajat parcul din jurul blocului de studii cu scaune, urne, loc de odihnă pentru elevi şi profesori.

  Aceste proiecte au eficientizat dezvoltarea infrastructurii instituţiei, au fost atrase fonduri, consolidînd baza tehnico-materiala a şcolii. La moment dispunem de: 47 săli de clasă, 4 secţii, 6 catedre, secţia studii,cabinet metodic, medical, limbi moderne, 7 laboratoare de informatică cu 86 calculatoare conectate la internet, cabinet de practică şi orientare profesională, 4 ateliere de instruire în arte plastice , sală de sport , sală festivă, reţea internet, bibliotecă cu un fond de 43058 volume, sală de lectură, aparataj digital.

  Graţie profesionalismului Zbîrciog Tatiana, economist, profesor de discipline economice gr. did. I, Loghin Natalia, contabil-sef. profesor de discipline economice gr. did.I Consiliul Administrativ concepe bugetul ca o premisă pentru formarea specialiştilor în conformitate cu cerinţele actuale pieţei muncii.

  Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul este un centru regional de prestare a serviciilor educaţionale şi academice, care satisface cererea de specialişti şi de produse inovaţionale pentru organizaţiile şi comunităţile din partea de sud a Republicii Moldova.

  Finalmente, Colegiul este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra învăţământul local într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru stimulativ, propice desfăşurării unui invăţămint de calitate, prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale, în vederea consolidării rolului şcolii, ca principală instituţie de educaţie şi învăţămînt, a realizării unei şcoli inovative pentru carieră profesională şi pentru viaţă.

  Administraţia, cadrele didactice ale Colegiului Industrial- Pedagogic

  • organizează diverse activităţi cu scopul de a promova atractivitatea şi excelenţa educaţiei şi formării, care include companii de conştientizare şi competiţii profesionale;
  • desfăşoară activităţi care să permită elevilor din învăţămîntul obligatoriu să fie informaţi privind posibilităţile de carieră şi calificările profesionale pe care le pot obţine;
  • dezvoltăm creativitatea,inovarea şi antreprenorialul prin promovarea dobîndirii competenţelor cheie relevante, asigurarea de experienţe practice la întreprinderi şi implicarea experienţelor din mediul economic;
  • promovăm echitatea, coeziunea socială şi cetăţenia activă, practicăm implicarea partenerilor în educaţie şi formare, stabilim strategii de comunicare pentru diferite grupuri de lactori interesaţi localizate pe implementarea şi valoarea adăugată a instrumentelor europene şi naţionale

  Obiectivele specifice ale corpului didactic la nivel instituţional sînt:

  • eficientizarea parteneriatelor dintre agenţii economici şi Colegiu în realizarea practicii de producţie;
  • transparenţă prin extcrnalizarca examenelor de absolvire;
  • eficientizarea sistemului de management al calităţii;
  • modernizarea,adaptarea programelor analitice, proiectărilor didactice în cheia conceptului ECVET;
  • promovarea unor noi specialităţi în cadrul Colegiului, ce vor anticipa schimbările

  Desigur, ne dorim în colegiu deschiderea a unor noi specialităţi care să devină atractive pentru tinerii din regiunea sudică a ţării, să obţină cunoştinţe de o înaltă calitate, de a oferi tinerilor oportunităţi de mobilitate academică în spaţiul European.

  Gheorghe Tataru,Directorul Colegiului.
Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!