Tehnologii noi

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt nevoiți să învețe să gestioneze un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice actuale.

Dezvoltare

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor.

Suport

Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul,creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească.

IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul

CIH este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate, o unitate structurală a sistemului de învăţămînt din Republica Moldova, ce funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educației al RM nr.152 din 17-07-2014, Hotărîrii de Guvern nr.444 din 20-07- 2015 ”Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt profesional tehnic”, actelor normative elaborate de ME, precum şi în baza reglementărilor şi hotărîrilor proprii.

Traiectoria acestei instituţii a evoluat cu zigzaguri, ce au implicat şi modificări structurale. E considerată drept cea mai veche instituţie de învatamînt pedagogic din republică. Realizările noastre substanţiale au avut ca pat germinativ experienţa fructuoasă acumulată de instituţia cahuleana, care a avut o bună faimă în republică de-a lungul celor 70 de ani de activitate.

Prestigios a fost întotdeauna, este şi în prezent IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, reorganizat în anul 2003, în baza Şcolii Pedagogice „A. Macarenco” fondată la 8 mai 1945. in iunie 1992 este formată Şcoala Normală care în august 1996 devine Colegiul de Pedagogie şi Arte „I. Haşdeu”. Din 2003 comasat fiind cu Colegiul Agricol din localitate, se deschide Colegiul Industrial - Pedagogic. Începând cu 2016 IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul.

De la fondare şi pînă în prezent instituţia a promovat şi continuă să promoveze un învăţămînt modern, deschis şi flexibil, fomiînd abilităţile şi competenţele tinerilor specialişti.

În prezent, cei 1554 elevi îşi fac studiile la specialităţile: Administrarea Aplicațiilor WEB, Programarea și analiza produselor program, Contabilitate, Ecologie și protecția mediului, Educație timpurie educator, Învățământ primar, Asistență Socială. Cadrele didactice şi elevii sînt iniţiaţi în elaborarea şi implementarea de proiecte educaţionale cu parteneri externi, în consecinţă localităţile din partea de sud a ţării sînt asigurate cu cadre de înaltă calificare.

Remarcabili pedagogi au activat în această instituţie, modelînd cadre pentru învăţămîntul primar şi preşcolar:

 • Nicolae Hadgi-Nedov
 • Nina Hadgi-Nedov
 • Gheorghe Ghimpu
 • Constantin Reabţov
 • Vladimir Topalov
 • Pavel Petrov
 • Nadejda Ratcov
 • Valentina Peru
 • Nicolae Stiuca
 • Stepan Caragheaur
 • Zoia Dovbîş
 • Igor Sercovici
 • Grigorii Bescrovnîi
 • Eudochia Badiul
 • Genunchi Ion

Şcoala Pedagogică din Cahul a prosperat mereu fiind condusă de pedagogi cu experienţă:

  • Vasile Florea
  • Dumitru Stefoglo
  • Petru Stănilă
  • Constantin Negru
  • Valeriu Gorilă
  • Vasile Curjos

  Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii muncii şi a majorării ratei de ocupare in economie este una din priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020. Învăţămîntul vocaţional-tchnic postsecundar tinde să devină atractiv, de calitate, relevant cerinţelor picţii, accesibil, orientat spre carieră, flexibil, să permită mobilitatea în spaţiul european, conform prevederilor Procesului de la Copenhaga şi a Comunicatului de la Bruges.

  Strategia de Dezvoltare Instituţională este instrumentul principal pentru adaptare la mediul extern, care reprezintă voinţa comunităţii noastre academice în competiţia pe plan naţional şi internaţional, de creare a unui sistem de valori în cadrul institiţiei şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă.

  Cadrele didactice conştientizează necesitatea de a se implica în calitate de actori activi ai dezvoltării regionale şi comunitare.

  Finalmente, Colegiul este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra învăţământul local într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru stimulativ, propice desfăşurării unui invăţămint de calitate, prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale, în vederea consolidării rolului şcolii, ca principală instituţie de educaţie şi învăţămînt, a realizării unei şcoli inovative pentru carieră profesională şi pentru viaţă.

  Administraţia, cadrele didactice ale IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul

  • organizează diverse activităţi cu scopul de a promova atractivitatea şi excelenţa educaţiei şi formării, care include companii de conştientizare şi competiţii profesionale;
  • desfăşoară activităţi care să permită elevilor din învăţămîntul obligatoriu să fie informaţi privind posibilităţile de carieră şi calificările profesionale pe care le pot obţine;
  • dezvoltăm creativitatea,inovarea şi antreprenorialul prin promovarea dobîndirii competenţelor cheie relevante, asigurarea de experienţe practice la întreprinderi şi implicarea experienţelor din mediul economic;
  • promovăm echitatea, coeziunea socială şi cetăţenia activă, practicăm implicarea partenerilor în educaţie şi formare, stabilim strategii de comunicare pentru diferite grupuri de lactori interesaţi localizate pe implementarea şi valoarea adăugată a instrumentelor europene şi naţionale

  Obiectivele specifice ale corpului didactic la nivel instituţional sînt:

  • eficientizarea parteneriatelor dintre agenţii economici şi Colegiu în realizarea practicii de producţie;
  • transparenţă prin extcrnalizarca examenelor de absolvire;
  • eficientizarea sistemului de management al calităţii;
  • modernizarea,adaptarea programelor analitice, proiectărilor didactice în cheia conceptului ECVET;
  • promovarea unor noi specialităţi în cadrul Colegiului, ce vor anticipa schimbările

  Desigur, ne dorim în colegiu deschiderea a unor noi specialităţi care să devină atractive pentru tinerii din regiunea sudică a ţării, să obţină cunoştinţe de o înaltă calitate, de a oferi tinerilor oportunităţi de mobilitate academică în spaţiul European.

  Gheorghe Tataru, Directorul Colegiului.