Admitere 2024


AVIZ

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZII

IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul anunță admiterea pentru anul academic 2024 - 2025 la învățământ bugetar și cel cu taxă. 

Durata studiilor 4 ani, cu obținerea diplomei de bacalaureat la solocitare după anul trei de studii.

Admiterea se face în baza studiilor gimnaziale, în limba română. Concursul în baza mediei din certificatul de studii. Puteți depune actele după achitarea taxei de admitere la concurs (100 lei). 

Taxa de studii

Instituția noastră de învățământ oferă o gamă variată de specialități, fiecare concepută pentru a vă pregăti pentru o carieră de succes. Mai jos găsiți detalii privind taxele anuale de studii pentru fiecare specialitate în parte.

Specialitate Taxa Anuală (lei)
Contabilitate 7950
Programare și testarea produselor program
7950
Dezvoltarea aplicațiilor WEB 7950
Ecologie și Protecția Mediului 7950
Asistență Socială 7950
Educație Timpurie 6950
Învățământ Primar 6950Program de lucru

Luni - Vineri

 8 00 - 17 00

 0 299 4 14 52 | 0 299 4 12 13 | 0 299 4 14 70 | 0 299 4 15 30

Perioada de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2024:

1. Turul I  - 15 iulie - 03 august 2024

2. Turul II - 5 august - 17 august 2024

Rezultate Turul I 07.08.2024
Rezultate Turul II 21.08.2024

Specialitățile din planul de admitere pentru anul de învăţământ 2024 - 2025

NrSpecialitateaLimba de studiuProfilulDurata studiilor
1ContabilitateromânăReal4 ani
2Programare și testarea produselor program
românăReal4 ani
3Dezvoltarea aplicațiilor WEBromânăReal4 ani
4Ecologie și protecția mediuluiromânăReal4 ani
5Asistență socială românăUmanist4 ani
6Educație timpurieromânăUmanist4 ani
7Învățământ primarromânăUmanist4 ani

Pentru a depune documentele online, vă invităm să utilizați platforma e-Admitere, accesând pagina web https://eadmitere.sime.md.

Cum să depuneți documentele online pentru IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul:

 1. Accesați pagina web https://eadmitere.sime.md.
 2. Creați contul DVS;
 3. După lansarea platformei e-Admitere, urmați pașii de mai jos pentru a depune documentele online:
  • Selectați "IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul"
  • Alegeți specialitatea la care doriți să depuneți actele
  • Introduceți datele solicitate de platformă
 4. În decurs de 3 zile lucrătoare, Comisia de admitere va verifica dosarul depus. În cazul în care dosarul nu conține greșeli, acesta va fi acceptat pentru procesul de admitere. În caz contrar, veți fi notificat pentru a corecta și actualiza documentele necesare.

Pentru orice neclaritate sau asistență în procesul de depunere a documentelor online, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact disponibile pe site-ul nostru sau să vă apropiați.

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

Buletinul de identitate sau Certificatul de naștere în lipsa buletinului

1 copie (xerox)

Actul de studii în original și xerox

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală

Buletinul de identitate al unui părinte

1 copie (xerox)

Fotografii pentru acte și o mapă cu legătură

6 fotografii 3×4 color, 5 foi A4

Dovada achitării taxei de înscriere (100 lei)

Recipisa care confirmă achitarea taxei de înscriere care se achită la unul din comisia de admitere

Acte suplimentare

Dosarul, după caz, cuprinde suplimentar copiile autentificate ale următoarelor documente:

 1. Fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/ profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/ CES;
 2. Programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr. 2) şi formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);
 3. Adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);
 4. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 5. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 6. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 7. Certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 8. copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii altor state, de naţionalitate moldoveni

Calculul mediei de concurs

Întrebări frecvente

Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie - 19 august 2023
Rezultatele admiterii se vor face public în data de 07.08.2022 Turul I și 21.08.2022 Turul II și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site la compartimentul https://cihcahul.md/rezultatele-admiterii.
La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare sunt înmatriculaţi la studii în bază de contract.
Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract este anunțată de comisia de admitere.