Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției de director

Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției de director la instituția de învățământ profesional tehnică IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul.

      La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

 

a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

d) copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;

e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;

i) copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;

j) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

k) participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

 

Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

 bir. 330, până la 19 octombrie 2022, inclusiv.  

      

Telefoane de contact: 022 233 560; 022 23 48 38