Evaluarea externă a calității a programelor de formare din IP CIHC

  • Postat 2021-04-06
  • Vazut 27

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul a fost supusă evaluării externe de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Consiuliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a luat decizia de a acredita programele de formare:

  1. 61210 Administrarea aplicațiilor web;
  2. 61310 Programare și analiza produselor de program;
  3. 41110 Contabilitate;
  4. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social);
  5. 52110 Ecologia și protecția mediului;
  6. 11310 Învățământ primar;
  7. 11210 Educație timpurie (Educator).

În baza evaluării externe de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a fost evidențiate un șir de concluzii.

„IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul dispune de politici pentru asigurarea calității în educație, care sunt publice și constituie parte componentă a managementului lor strategic. Cadrele manageriale dezvoltă și implementează aceste politici prin intermediul structurilor organizaționale și a proceselor adecvate, implicând în același timp, elevii, absolvenții și angajatorii.

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul dispune de regulamente interne și proceduri de proiectare și aprobare a programelor de formare profesională. Planurile de învățământ au fost elaborate și aprobate cu respectarea prevederilor Planului-cadru și cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităților şi calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. Curricula corespunde cerințelor prevăzute de Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic. 

Metodele de predare-învățare utilizate sunt preponderent centrate pe elev. Calendarul academic și orarul procesului de studii reflectă prevederile planului de învățământ pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar și cerințele impuse normării timpului. Instrumentele TIC se utilizează în procesul de predare-învăţare-evaluare. Stagiile de practică corespund finalităților programelor de formare profesională. Numărul de locuri de stagii de practică stabilite în acordurile de colaborare, oferite de bazele de practică ale instituției acoperă necesarul programelor. Procesul și formele de evaluare a rezultatelor învățării și a stagiilor de practică se realizează în conformitate cu cadrul normativ-reglator în vigoare.

Admiterea la programele de formare profesionale se efectuează pe bază de concurs. Recrutarea și admiterea elevilor, inclusiv a celor din grupurile dezavantajate/cu cerințe educaționale speciale, promovarea la următorul an de studiu, mobilitatea academică cât și conferirea calificării și eliberarea diplomei de studii și a suplimentului descriptiv la programele de formare profesională sunt realizate în conformitate cu cerințele normative. În cadrul CIHC există acorduri de mobilitate cu alte instituții de învățământ profesional din țară.

În cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul activează cadre didactice competente, calificarea cărora corespunde cerințelor regulamentare și se aplică procese corecte și transparente de recrutare și dezvoltare a personalului didactic.

Instituția dispune de regulamentele cu privire la procesul de colectare, analiză și utilizare a informației. Se utilizează SIME, portalul date statistice la nivelul instituțiilor de învățământ pentru consolidarea capacităților acumulării datelor statistice din educație și utilizarea lor în procesul de elaborare a politicilor și modernizarea învățământului. Informaţiile de interes public se publică pe site-ul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul cu regularitate. Pentru a accesa lista actelor normative de pe site-ul www.cihcahul.md nu este nevoie de logare.


Salut! Mesajul Dvs va fi receptionat pe e-mail. In cel mai scurt timp ve-ti primi un raspuns!